Publikujemy dla was

artykuły i informacje 24 na dobę
Blog

Uproszczone postępowanie administracyjne. Będzie szybciej, prościej i efektywniej

Jak poprawić sprawność, szybkość oraz skuteczność działania organów administracji publicznej. Wystarczy uprościć procedury administracyjne. Ustawodawca najwidoczniej poszedł po rozum do głowy i wprowadził do Kodeksu postępowania administracyjnego tryb uproszczony procedury administracyjnej.

Zachodnia inspiracja administracyjna

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. wprowadziła jedną z istotnych zmian odnośnie szczególnego trybu postępowania o charakterze uproszczonym. Mechanizm ten jest obecnie z powodzeniem stosowany m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji, we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. Jego głównym założeniem jest znaczne ograniczenie etapów postępowania, skrócenie terminów realizacji, wyeliminowanie konieczności przedkładania zbędnych dokumentów i zaświadczeń, a także uproszczenie postępowania dowodowego.

Usprawnienie działania organów publicznych

Uproszczone postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w Polsce ma na celu ograniczyć formalizm administracyjny, zwiększyć zwięzłość regulacji prawnych, doprowadzić do szerokiej dostępności postępowania dla różnych podmiotów, a także ma usprawnić działanie organów administracji publicznej.

Rozpoczęcie uproszczonej procedury

Aby skorzystać z uproszczonej procedury postępowania administracyjnego, należy wraz z odpowiednim podaniem szczegółowo określić, czego się żąda, podać wszystkie najważniejsze okoliczności oraz przedłożyć dowody potwierdzające zaistniałe przesłanki do rozpoczęcia postępowania uproszczonego. Podanie o wdrożenie postępowania uproszczonego można złożyć w formie:

  • tradycyjnej – wniosek z treścią żądania, sporządzony samodzielnie,
  • formularza urzędowego w postaci elektronicznej,
  • formularza urzędowego w postaci tradycyjnej – wniosek dostępny w siedzibie lub na stronie internetowej urzędu.

Milczące załatwienie sprawy

W trakcie uproszczonego postępowania administracyjnego stosuje się tzw. milczące załatwienie sprawy, o ile przepis szczególny nie wyłącza możliwości skorzystania z tej instytucji (art. 163b § 3 k.p.a.). Milczące załatwienie sprawy oznacza, że w przypadku braku wydania przez organ administracyjny decyzji w określonym terminie, całość żądań strony w danej sprawie zostanie uznane jako uwzględnione.

W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane mają być w szczególności sprawy mało skomplikowane pod względem faktycznym oraz prawnym. W związku z tym, uzasadnienie decyzji może ograniczyć się wyłącznie do wskazania faktów, które podmiot administracyjny uznał za potwierdzone dowodowo, a także do podania przepisów prawnych uzasadniających wydanie konkretnej decyzji.

Zastosowanie uproszczonego postępowania administracyjnego to bardzo istotna zmiana w polskim prawie, która ma doprowadzić do zerwania ze zbytnim formalizmem i złożonością procedur administracyjnych.

Powiązane artykuły
Blog

Metody wzmacniania gruntów podczas prac budowlanych i ich charakterystyka

Różnego rodzaju prace budowlane, zwłaszcza te zakładające wykopy w gruncie,…
Blog

Polska norma PN-85 B-02179 – co to jest i jakie jest jej znaczenie w prowadzeniu prac budowlanych.

Drgania i wibracje pojawiające się podczas prac budowlanych mają ogromne…
Blog

Zalety posiadania znaków firmowych

Prawdopodobnie każdy, widząc charakterystyczny znaczek “ptaszka” czy nadgryzione jabłuszko jest…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.